فهرست الفبایی محصولات


ردیف نام ژنریک شکل دارویی نام تجاری بسته بندی تعداد در کارتن
ردیف نام ژنریک شکل دارویی نام تجاری بسته بندی تعداد در کارتن
1 اريتروپوئتين سرنگ اپولی رک ® 8 عددی
2 آتورواستاتین قرص 20mg لیپیکات 30 عددی 81
3 آتورواستاتین قرص 40mg لیپیکات 30 عددی 190
4 آزیترومایسین کپسول 250mg آزیترودر 6 عددی 60
5 آزیترومایسین کپسول500mg آزیترودر 6 عددی 60
6 آزیترومایسین پودر برای تهیه سوسپانسیون 200mg/5ml,15ml آزیترودر 1 عددی 133
7 آزیترومایسین پودر برای تهیه سوسپانسیون 200mg/5ml,30ml آزیترودر 1 عددی 108
8 آزیترومایسین پودر برای تهیه سوسپانسیون 100mg/5ml,30ml آزیترودر 1 عددی 108
9 اریترومایسین پودر برای تهیه سوسپانسیون 200mg/5ml,100ml - 1 عددی 48
10 اس امپرازول کپسول40mg نکسیو فورت 30 عددی 96
11 اس امپرازول کپسول20mg نکسیو فورت 30 عددی 42
12 استامینوفن/کافئین/ایبوپروفن کپسول 200/40/325mg دروفن 20 عددی 120
13 استامینوفن/کافئین/ایبوپروفن کپسول 200/40/325mg دروفن 30 عددی 120
14 امپرازول کپسول20mg - 14 عددی 54
15 امپرازول کپسول20mg - 28عددی 54
16 اپرپیتانت کپسول 80/80/125mg اپرینات 3 عددی -
17 اینترفرون گاما- 1b ویال 5/0 میلی لیتری گاماک 1 عددی
18 تامسولوسین کپسول0/4mg - 30 عددی 96
19 داپوکستین قرص 30mg توگورو 6 عددی -
20 داپوکستین قرص 60mg توگورو 6 عددی -
21 رزوواستاتین قرص 5mg روزانا 30 عددی 66
22 رزوواستاتین قرص 10mg روزانا 30 عددی 66
23 رزوواستاتین قرص 20mg روزانا 30 عددی 40
24 رزوواستاتین قرص 40mg روزانا 30 عددی 40
25 زولپیدم قرص 5mg زولپرا 30 عددی 72
26 زولپیدم قرص 10mg زولپرا 30 عددی 72
27 ستیریزین قرص 10mg رینیزین 30 عددی 72
28 سرترالین قرص 50mg - 5 عددی 152
29 سرترالین قرص 100mg - 5 عددی 68
30 سلکوکسیب کپسول200mg دروکسیب 30 عددی 96
31 سلکوکسیب کپسول 200mg دروکسیب 50 عددی -
32 سیتاگلیپتین قرص 50mg - 30 عددی 40
33 سیتاگلیپتین قرص 25mg - 30 عددی 66
34 سیتاگلیپتین قرص 100mg - 30 عددی 142
35 سیلدنافیل قرص 50mg ویگرودیت 4 عددی 269
36 سیلدنافیل قرص 100mg ویگرودیت 4 عددی 269
37 سیپروفلوکساسین قرص 250mg - 20 عددی 108
38 سیپروفلوکساسین قرص 500mg - 20 عددی 108
39 لنسوپرازول کپسول15mg لنسیدر 30 عددی 42
40 لنسوپرازول کپسول30mg لنسیدر 30 عددی 96
41 لوزارتان قرص 25mg - 100 عددی 120
42 لوزارتان قرص 50mg - 100 عددی 82
43 لووفلوکساسین قرص 500mg - 5 عددی 60
44 ماسک ویگارد ویگارد 50 عددی 24
45 متفورمین قرص 500mg گلوکودر 100 عددی 66
46 متوپرولول تارترات قرص 50mg - 100 عددی 57
47 مولتی ویتامین + مینرال + ید قرص آی ویتا 30 عددی 88
48 مونته لوکاست قرص 10mg آسمونت 30 عددی 66
49 مونته لوکاست قرص جویدنی 5mg آسمونت 30 عددی 143
50 نیتروگلیسرین قرص آهسته رهش 2/6mg دروکانتین 100 عددی(بلیستر) 84
51 نیتروگلیسرین قرص آهسته رهش 2/6mg دروکانتین 50 عددی 65
52 نیتروگلیسرین قرص آهسته رهش 6/4mg دروکانتین 100 عددی(بلیستر) 54
53 نیتروگلیسرین قرص آهسته رهش 6/4mg دروکانتین 50 عددی 165
54 وارفارین سدیم قرص خوراکی 5 میلی گرم آلدوکومار 20 عددی 90
55 ویتامین D3 قرص 1200 .I.U بن فرول1200 60 عددی 54
56 ویتامین D3 قرص 2000 .I.U بن فرول2000 60 عددی 120
57 پروپرانولول قرص 10mg - 100 عددی 86
58 پروپرانولول قرص 20mg - 100 عددی 86
59 پروپرانولول قرص 40mg - 100 عددی 54
60 پنتوپرازول کپسول20mg - 28 عددی 148
61 پنتوپرازول کپسول40mg - 28 عددی 148
62 پیوگلیتازون قرص 15mg دیادر 30 عددی 66
63 پیوگلیتازون قرص 30mg دیادر 30 عددی 143
64 کلاریترومایسین قرص 250mg کلاریدر 30 عددی 30
65 کلاریترومایسین قرص 500mg کلاریدر 30 عددی 99
66 کلاریترومایسین پودر برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 125mg/5mg کلاریدر 1 عددی -
67 کلاریترومایسین پودر برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 250mg/5mg کلاریدر 1 عددی -
68 کلردیازپوکساید قرص 5mg - 100 عددی -
69 کلردیازپوکساید قرص 10mg - 100 عددی -
70 گاباپنتین کپسول100mg - 100 عددی 48
71 گاباپنتین کپسول300mg - 100 عددی 32
72 گاباپنتین کپسول400mg - 100 عددی 32
73 گلی بنکلامید قرص 5mg - 100 عددی 120
74 ید + اسیدفولیک قرص 150mcg/500mg یدوفولیک 100 عددی 68
75 ید + اسیدفولیک قرص 150mcg/500mg یدوفولیک 30 عددی 40