فاکتور خدشه ناپذیر در درسا دارو کیفیت است که تمامی ارکان شرکت آن را در راس امور باور دارند و تاکید دارند که کلیه روشهای اجرایی و عملکردها در چارچوب استانداردهای حرفه ای باشد. کلیه مدیران شرکت نه تنها در برابر گذشته و حال بلکه برای آینده شرکت و همکاران آتی خود را مسئول می دانند و در این راستا به انجام کار تیمی و مشارکت همگانی اهتمام جدی دارند. کارکنان سرمایه شرکت هستند لذا حفظ و رعایت شئون، ایجاد انگیزه و مسئولیت پذیری و اعتقاد به آموزش مداوم کارکنان از دیگر اصول پیش روی مدیران شرکت است.

  • ما بر این اصل ایمان داریم که حیاتمان در گرو وجود و رضایتمندی مشتریان است پس مکلفیم خواسته های آنان را در تمامی سطوح محترم شماریم.
  • موفقیت ما در گرو حمایت و پشتیبانی ذینفعان شرکت است لذا باید نظراتشان را ارج نهاده و در جهت جلب اعتماد آنان گام برداریم.