فهرست شرکت های پخش


ردیف نام شرکت تلفن فکس سایت
ردیف نام شرکت تلفن فکس سایت
1 شرکت سینا پخش ژن 021-44630168 021-44630538 نمایش
2 شرکت پخش رازی 021-66706829 021-66706829 نمایش
3 شرکت پخش هجرت 021-66461091 021-66464785 نمایش
4 شرکت پخش محیا دارو 021-88468008 021-88468008 نمایش
5 شرکت پخش طب نوین 021-44506134 021-44506136 نمایش
6 شرکت پخش دارویی التیام 021-44545752 021-44545429 نمایش
7 شرکت پخش فردوس 021-66012695 021-66012294 نمایش
8 شرکت دارو گستر طوبی 071-54335193 071-3335193 نمایش
9 شرکت پخش یارا طب ثامن 021-88004343 021-88004343 نمایش
10 شرکت پخش نیک فردای سالم (نفس) 021-22581404 021-22581301 نمایش
11 شرکت پخش مکتاف 021-88304486 021-88304486 نمایش
12 شرکت پخش طبیعت زنده 021-24812 021-26411862 نمایش
13 شرکت آرتا پخش آداک تدبیر 021-22537934 021-22521736 نمایش
14 شرکت پخش البرز 021-66722055 021-66707401 نمایش
15 شرکت پخش شیمی درمان اوه سینا 021-74383000 021-77710290 نمایش
16 شرکت پخش آراد سلامت بوعلی 021-22092577-8 نمایش